OLULINE! Palun lugeda hoolikalt järgnevaid tingimusi ("Tingimused"), mis käsitlevad STRIDER.EE internetilehekülge ja/või kõiki teisi STRIDER.EE digitaalseid mikrosaite ja/või lehekülgi sotsiaalmeedias (edaspidi "keskkond" või "keskkonnad"), mis on suunatud STRIDER.EE olemasolevatele klientidele ning potensiaalsetele tulevastele klientidele. Palun vaadata erinevaid Tingimusi ning õiguslikku teavet, sooritades ostu teises riigis peale Eesti – seda on võimalik teha valides vastav keel www.strider.ee keelemenüüst ning avades "Tingimused".

STRIDER.EE internetilehekülje ja/või teiste STRIDER.EE digitaalsete mikrosaitide ja/või lehekülgede sotsiaalmeedias kasutamisega nõustub nimetatud keskkondade külastaja Tingimustega ning on kohustatud käituma vastavalt Tingimustes ette nähtud korrale. Me jätame endale vabaduse muuta ning täiendada Tingimusi jooksvalt. Kõik muudatused on avalikult nähtavad ning keskkondade külastamise jätkamisega nõustub kasutaja muudetud ja/või täiendatud Tingimustega.

1. Omandiõigus/keskkondadel kuvatud materjalid

STRIDER.EE ettevõtted omavad kõiki õigusi STRIDER.EE brändiga seotud materjalide ning keskkondade suhtes (sh. Sotsiaalvõrgustikes kuvatavate materjalide suhtes).

STRIDER.EE omab kõiki autoriõigusi keskkondadel kuvatavatele materjalidele ja/või on saanud teatud materjalide kasutamiseks õiguse kolmandatelt osapooltelt. STRIDER.EE bränd on registreeritud kaubamärk ning iga loata kopeerimine ja/või materjalide muutmine on ebaseaduslik ning sellest tulenevalt karistatav. See klausel hõlmab muuhulgas ka eelnevalt luba küsimata STRIDER.EE materjalide ja/või keskkondade kasutamist ning linkimist kolmandate osapoolte veebikeskkondadesse.

2. Vastutusest loobumine

Keskkondade kasutamine on teie isiklikul vastutusel. Ei STRIDER.EE, ega ükski STRIDER.EE'ga seotud ettevõte ei ole vastutav otsest või kaudsest kahjust, mis tuleneb keskkondade kasutamisest.

Kõik hinnangud, keskkondade välised kommentaarid, ideed, kontseptsioonid, tehnikad jne ei ole käsitletud konfidentsiaalsetena ning STRIDER.EEvõib nimetatud informatsiooni kasutada viisil, mis meile sobilik.

3. Hinnainfo

Kõik hinnad on toodud eurodes ning kui ei ole sätestatud teisiti, sisaldavad tellimisriigi põhist käibemaksu, summas, mis oli seadusega sätestatud viimase www.strider.ee veebilehe uuendamise hetkel.

Kuvatud hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad, käibemaks sissearvatud ning STRIDER.EE jätab endale õiguse muuta hindasid ilma etteteatamata.

4. Kauba tagastamine

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 56 võib Klient meie kodulehelt ostetud toote tagastada 14 päeva jooksul. Kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on jõudnud Kliendini.

Tagastamisõigus puudub kaubal, mis on valmistatud arvestades lepingupooleks oleva Kliendi isiklikke vajadusi või mis on valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt.
Tagastatud toode peab olema originaal pakendis ja sildid peavad küljes olema. Samuti ei tohi tootel olla välised vigastusi ega kriime.

Tagastatud toote eest tasutud  summa tagastatakse Kliendile hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest pakkujani. Klient peab pakkujalt saadud kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

Taganemisõiguse kasutamiseks STRIDER.EE e-poes tuleb:

Saata avaldus e-posti aadressile info@strider.ee.

Eelnevalt tagastamise ajast informeerides tagastada kasutamata ja originaalpakendis kaup aadressile Riia mnt 39-2, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80019.

Ettemaksu tagastame 30 päeva jooksul ülekandega Kliendi poolt avalduses toodud pangakontole. Ettemaksu tagastamine toimub peale kauba meiepoolset kontrollimist.

Kauba tagastamissõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama seda kahjustamata ning tagastama  toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.

5. Saidid

STRIDER.EE ei ole vastutav kolmandate osapoolte veebikeskkondades kuvatava informatsiooni, selle täpsuse, õigsuse ja/või seaduslikkuse eest, mille sait on lingitud STRIDER.EE keskkondadega.

6. Teabe täpsus

STRIDER.EE teeb mõistlikke pingutusi kindlustamaks STRIDER.EE keskkondades kuvatava informatsiooni õigsust ning täpsust, Sh saitidel, kuid STRIDER.EE ei võta endale täielikku vastutust igasugu vigade, ebatäpsuse või tegevusetuse eest saitidel. Saitidel kuvatavat teavet võib muuta ilma etteteadmist andmata.

7. Vastutusest mitteloobumine

STRIDER.EE poolne suutmatus täita mõnd eelmainitud klauslit ja/või tingimust ei vabasta keskkondade kasutajat sätestatud tingimuste täitmise kohustusest.

8. Jurisdiktsioon

Kõik tekkinud vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada kahe osapoole kokkuleppe korras, lahendatakse Harju Maakohtus.

9. Muud sätted ja tingimused

Kasutades STRIDER.EE keskkondasid ning respektiivselt saite, kinnitate oma nõusolekut Tingimustega.

STRIDER.EE jätab endale õiguse muuta Tingimusi igal ajal. Uuendatud Tingimused jõustuvad koheselt peale nende avaldamist keskkondades.

KESKKONDADE JA SAITIDE KASUTAMISEGA KINNITATE, ET OLETE ARU SAANUD TINGIMUSTEST NING NÕUSTUTE TINGIMUSTEGA.

Kasutajatugi: info@strider.ee

© STRIDER.EE. Kõik õigused kaitstud.